ДОГОВІР постачання

м. Одеса                                                                                                                          _____________ 202_ року

 ФОП "Павлова Оксана" далі «Постачальник», в особі _Павлова Оксана__, що діє на підставі Статуту., з однієї сторони, та

, далі «Покупець, в особі ___________ , що діє на підставі Статуту, з іншого боку, які далі іменуються як Сторони, уклали між собою даний Договір про нижченаведене: 

 1. Предмет Договору.
  • Постачальник зобов’язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, поставити спортивного обладнання та інвентаря (надалі в тексті – Товар), а Покупець зобов’язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, прийняти й оплатити замовлений Товар в кількості, асортименті та за цінами відповідно накладним, що видаються Постачальником. 
 1. Ціна продукції.
  • Ціни та кількість вказані у Заказі________, що оформлена належним чином.
  • Ціни встановлюються у Заказі Товару у національній валюті України – гривні. 
 1. Порядок та умови поставки продукції.
  • Постачальник поставляє товар за замовленням згідно узгодженого асортименту.
  • Постачальник має право в окремих випадках вимагати від Покупця підтвердження заявки шляхом підписання і скріплення печаткою із зазначенням переліку Товару, на який відбувається поставка або будь-яким іншим засобом (письмово).
  • Одностороння відмова Покупцем від підтвердженої заявки не допускається.
  • При поставці Товару Постачальник надає Покупцеві оригінали:
 • рахунків-фактур;
 • видаткових накладних на відвантажений Товар.
  • Відвантаження Товару відбувається шляхом само вивозу Товару зі складу Постачальника, з моменту повідомлення Постачальником про готовність Товару.
  • Претензій щодо якості продукції приймаються у момент передачі Товару Покупцеві. При цьому, Постачальник зобов’язується замінити пошкоджений (зіпсований Товар на аналогічний належної якості в день приймання Покупцем Товару.
  • Товар, що постачається. має відповідати усім необхідним характеристикам та бути очищеним від всіх митних платежів, мати усі необхідні документи, відповідно до діючого законодавства України. 
 1. Порядок розрахунків.
  • Розрахунок за даним Договором здійснюється на таких умовах:

- у випадку 100% передплати шляхом перерахування Покупцем грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника, Покупцеві надається знижка у розмірі ___% від вартості Товару;
- у випадку 50% передплати вартості Товару  шляхом перерахування Покупцем грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника, Покупцеві надається знижка у розмірі ___% від вартості Товару;

- у випадку 10% передплати вартості Товару шляхом перерахування Покупцем грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника, Покупцеві надається знижка у розмірі ___% від вартості Товару.

 • У випадку неповної передоплати кінцевий розрахунок виконується Покупцем не пізніше 30-ти банківських днів з моменту отримання товару.
 • Оплата проводиться в національній валюті України на картковий рахунок
 1. Відповідальність сторін.
  • Сторона, яка порушила умови, визначені Договором та/або чинним законодавством України, зобов’язана відшкодувати завдані цим збитки Стороні, чиї права або законні інтереси якої були порушені.
  • Склад та розмір відшкодування збитків або затрат визнається Сторонами у відповідності до чинного законодавства України. 
 1. Форс-мажор.
  • Якщо виконання даного Договору буде порушено на будь-якій час за будь-якої причини, що не контролюється сторонами, тобто виникнення форс-мажорних обставин (пожежа, стихійне лихо, війна, блокада, ембарго тощо), то потерпіла Сторона, буде звільнена від відповідальності за повне або часткове невиконання обов’язків передбачених даним Договором, протягом терміну дії таких форс-мажорних обставин. У випадку продовження таких умов більш ніж на один місяць, кожна із Сторін має право відмовитись від подальшого виконання обов’язків по даному Договору і в такому випадку жодна з Сторін не має права на відшкодування збитків. Сторона, яка не в змозі дотримуватись обов’язків даного Договору, повинна протягом трьох днів повідомити іншу Сторону про початок або припинення форс-мажорних обставин. Належним доказом наявності вище перерахованих обставин є довідка Торгівельно-Промислової Палати України. 
 1. Вирішення спорів.
  • Сторони прагнутимуть вирішувати усі спори та суперечки, що можуть виникнути з цього Договору, шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди в результаті переговорів, спори можуть бути вирішені в порядку, встановленому чинним законодавством України. 
 1. Інші умови.
  • Даний Договір складений в двох примірниках, які мають рівну юридичну силу, по екземпляру для кожної Сторони.
  • Договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін, підписи яких завірені печатками і дійсний до 31 грудня 2021 року.
  • Будь-які зміни та/або доповнення до цього Договору матимуть чинність у разі їх викладення у вигляді відповідних додаткових угод до цього Договору та підписання належно уповноваженими представниками Сторін.
  • Дія Договору може бути припинена достроково з ініціативи однієї із Сторін з передчасним повідомленням (за один календарний місяць до розірвання)  іншої Сторони за умов повного виконання належним чином своїх обов’язків і завершення розрахунків.

 

 1. Реквізити Сторін.

 

Постачальник: ФОП Павлова Оксана

Одеса вул.Осіпова 8 кв 26

Код ЄДРПОУ 2834623568

Св-во платника ПДВ №_2834623568

UA753287040000026008054226829 В Пріват банк МФО______________14360570

Покупець: